Aktsiaseltsi SIROWA TALLINN (SIROWA) Eesti veebipoe üldised kasutustingimused (ÜKT)

§1. Rakendusala
§2. Lepingu sõlmimine
§3. Tarbija taganemisõigus
§4. Kohaletoimetamine ja selle tingimused
§5. Hinnad ja kohaletoimetamise kulud
§6. Tasumise tingimused
§7. Omandiõiguste säilitamine
§8. SIROWA PIN-koodiga kupong ja SIROWA kaart
§9. Pretensioonid vigade kohta
§10. Vedamisel tekkinud kahjustused
§11. Vastutus ja kahjude hüvitamine
§12. Isikuandmete töötlemine
§13. Vastutusest lahtiütlemine võõraste linkide eest
§14. Autoriõigused
§15. Rakendatav õigus ja jurisdiktsioon
§16. Muud sätted

§1. Rakendusala
(1) Need üldised kasutustingimused kehtivad teie kaubatellimuse kohta sellest SIROWA veebipoest meie, aktsiaseltsi SIROWA Tallinn ASi (aadress: Salve 2c, 11612, Tallinn, Eesti, rg-kood 10634036, KMKR nr EE100588312) ja teie kui meie kliendi vahel.
(2) Määrav on tellimise hetkel kehtiv üldiste kasutustingimuste versioon. Mis tahes neist tingimustest erinevad tingimused kehtivad ainult siis, kui me oleme need kirjalikult kinnitanud.

2. Lepingu sõlmimine
(1) Toodete esitlemine ja reklaamimine meie veebipoes ei ole juriidiliselt siduv pakkumine ostulepingu sõlmimiseks, vaid üleskutse teile tellida kataloogis kirjeldatud tooteid.
(2) Siduva ostupakkumise esitate te alles siis, kui te vormistate tellimuse, klõpsates „Osta“, ning lisaks on vajalik veel meie poolne aktsepteerimine. Kohe pärast tellimuse saatmist saate te tellimuse kinnituse, mida ei loeta aga veel teie ostupakkumise vastuvõtmiseks. Me ei ole kohustatud teie ostupakkumist vastu võtma. Teie ja meie vahelist lepingut loetakse sõlmituks siis, kui me võtame teie tellimuse vastu, millest teid teavitatakse eraldi e-kirjaga, st kui te saate kinnituse kaupade või kinkekaardi saatmise ja teie kohustuse kohta nende eest tasuda.
(3) Leping sõlmitakse läti keeles. Kaupu tarnitakse ainult olmevajadustele vastavas koguses.
(4) Me ei salvesta tellimuse teksti ning pärast tellimisprotsessi lõppu ei ole tekst enam saadaval. Te võite aga tellimuse andmed välja printida kohe pärast tellimuse saatmist ning need saabuvad ka teie e-posti aadressile.

3. Tarbija taganemisõigus
(1) Vastavalt õigusaktidele on teil kui tarbijal (füüsilisel isikul, kes esitab tellimuse, mida ei saa seostada ei tema äritegevuse ega ettevõtlusega füüsiliselt isikust ettevõtjana) taganemisõigus.
(2) Taganemisõigus
Teil on õigus taganeda sellest lepingust põhjuseid nimetamata neljateistkümne päeva jooksul.
Te võite taganemisõigust kasutada neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil teie või mõni teie määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud kauba enda valdusesse.
Kui leping on sõlmitud mitme kauba kohta, mille te olete tellinud ühe tellimuse raames ja mis tarnitakse eraldi, kehtib taganemisõigus neliteist päeva alates kuupäevast, mil teie või mõni teie määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud viimase kauba enda valdusesse.
Kui leping on sõlmitud ühe kauba kohta, mis tarnitakse mitme eraldi saadetisena või osade kaupa, kehtib taganemisõigus neliteist päeva alates kuupäevast, mil teie või mõni teie määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud viimase saadetise või osa enda füüsilisse valdusesse.
(3) Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teil saata meile, Sirowa Tallinn ASile (Salve 2c, 11612, Tallinn, Estonia, rg-kood: 10634036, kontaktel.: +372 6830700, e-post: [email protected]) üheselt mõistetav teade (näiteks posti teel saadetud kiri või e-kiri) oma otsuse kohta sellest lepingust taganeda. Te võite kasutada lisatud taganemisvormi, kuid see ei ole kohustuslik. Prindi siit: Kauba tagastusvorm
Taganemisõiguse kasutamise tähtaja järgimiseks piisab, kui te saadate oma teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne selle tähtaja möödumist.

Taganemise tagajärjed
Kui te taganete sellest lepingust, tagastame me kohe, mitte hiljem kui neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil me oleme kätte saanud teie teate sellest lepingust taganemise kohta, teile kõik maksed, mis me oleme teie käest saanud, sealhulgas kohaletoimetamise kulud (välja arvatud lisamaksed, mis on seotud sellega, et te olete valinud meie pakutavast standardsest kohaletoimetamisest erineva kohaletoimetamise meetodi).
Raha tagasimaksmisel kasutame me sama makseviisi, mida kasutasite algse tehingu ajal teie, välja arvatud juhul, kui me oleme teiega sõnaselgelt teisiti kokku leppinud. Me ei võta mingil juhul tasu selle makse tegemise eest.
Me võime raha tagastamisega oodata kuni hetkeni, mil me oleme kaubad tagasi saanud, või hetkeni, mil te tõestate, et olete kaubad tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb neist tingimustest täitub varem.
Te peate kaubad tagastama viivitamatult ning mitte mingil juhul hiljem kui neljateist päeva jooksul alates päevast, mil te olete meid teavitanud sellest lepingust taganemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui te saadate kaubad enne neljateistpäevase tähtaja möödumist.
Kauba tagastamise otsesed kulud katate teie.
Te vastutate kaupade väärtuse vähenemise eest ainult siis, kui see väärtuse vähenemine on seotud sellega, et te olete kasutanud kaupu muudel eesmärkidel kui nende liigi, omaduste ja toimimise kindlaks tegemine.
(4) Taganemisõigus ei kehti selliste kaupade tarnimise kohta, mis ei ole eelnevalt valmistatud ning mille tootmine nõuab tarbija individuaalset valikut või juhiseid või mis on selgelt kohandatud tarbija isiklike vajadustega, ning see lõppeb ennetähtaegselt seoses lepingutega selliste kinni pitseeritud kaupade tarnimise kohta, mida ei saa tagastada tervisekaitse või hügieeni kaalutlustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud, samuti ei kehti taganemisõigus kiiresti riknevate ega nende kaupade korral, mille kõlblikkusaeg lõppeb peagi.
(5) Kui te kasutate tarbijana oma taganemisõigust, peate te katma kaupade tagastamise kulud.

§4. Kohaletoimetamine ja selle tingimused
(1) Meil on õigus toimetada kaup kohale osade kaupa, kui see näib olevat teie ja meie huvisid hinnates põhjendatud. Osalise kohaletoimetamise riski kanname meie. Iga osalise saadetise kättesaamisel läheb kohaletoimetatud kaupadega seotud risk üle teile.
Kui me hilineme või ei suuda ülejäänud osalisi saadetisi kohale toimetada, siis juhul, kui osaline tarne teid ei huvita, on teil alati õigus lepingust tervikuna taganeda või nõuda kogu kohustuse mittetäitmisega seotud kahjude hüvitamist.
(2) Kaupade koha peal kättesaamine ei ole võimalik. Me toimetame kaupu kohale ainult saatmisega. Standardne kohaletoimetamine toimub Lätis meie laost tellimuses määratud kohaletoimetamise aadressile.
(3) Tarnetingimused ja iga kohaletoimetamise liigi tasu on avaldatud veebipoe lehel. Samuti esitame me teile enne tellimuse vormistamist selgelt ja üheselt iga kohaletoimetamise viisi maksumuse, tähtajad ja tingimused.
(4) Me jätame endale õiguse mis tahes ajal põhjuseid nimetamata muuta, laiendada, piirata või osaliselt või täielikult peatada ning osaliselt või täielikult mitte enam pakkuda 4. peatükis nimetatud kohaletoimetamise viise.

§5. Hinnad ja kohaletoimetamise kulud
(1) Kõik meie veebipoes avaldatud hinnad on brutohinnad eurodes, mis sisaldavad seadusega kehtestatud käibemaksu, kuid mitte kohaletoimetamise kulusid. Täpsemat teavet kohaletoimetamise kulude kohta saate te tellimuse vormistamisel ja samuti veebilehelt.
(2) 4. peatüki punktis 1 kirjeldatud osade kaupa kohaletoimetamise korral katame me kohaletoimetamisega seotud lisakulud.

§6. Tasumise tingimused
(1) Me pakume järgmisi tasumisvõimalusi:
a. arvega;
b. Payseraga;
c. krediitkaardiga (American Express, MasterCard või VISA).
Teie tellimuse korral pakutavad tasumisvõimalused sõltuvad teie tellimuse suurusest, teie SIROWA konto saldost ja positiivsest krediidiajaloost.
(2) Soodustusi või sooduskuponge (näiteks sooduskoodiga kuponge, teabeväljaande soodustust või sünnipäevasoodustust) saab kasutada ainult vastavalt konkreetse reklaamikampaania tingimustele. Mitut soodustust ja sooduskupongi korraga kasutada ei saa.
(3) SIROWA kinkekaartide korral soodustusi ei anta.
(4) Ostu hind tuleb tasuda pärast lepingu sõlmimist. Raha võetakse teie kontolt maha võimalikult lühikese aja jooksul sõltuvalt valitud makseviisist. Arvega ostmisel peab ostuhind arvel määratud kontole laekuma 14 päeva jooksul pärast kauba tarnimist. Otsekorraldusega tasumisel võetakse arve summa teie määratud kontolt maha kahe päeva jooksul pärast arve kuupäeva.
(5) Kui kaup saadetakse hilisema tasumisega, siis tuleb ostu summa tasuda kohaletoimetamise hetkel. See sisaldab tasu kohaletoimetamise eest, mille suurus on avaldatud veebipoes ja samuti enne tellimuse vormistamist.

§7. Omandiõiguste säilitamine
(1) Soetatud kaubad jäävad meie omandisse kuni ostuhinna täieliku tasumiseni.
(2) Kui te rikute seda lepingut, eriti siis, kui te hilinete tasumisega, on meil pärast kohase tähtaja määramist õigus lepingust taganeda ja kaup tagasi nõuda. Sel juhul olete te kohustatud selle tagastama.

§8. SIROWA PIN-koodiga kupong ja SIROWA kaart
(1) SIROWA PIN-koodiga kupongide / SIROWA kinkekaartide tingimusi kirjeldatakse selles jaotises alates päevast, kui see funktsioon on saadaval. Praegu seda võimalust ei ole.
(2) SIROWA kaardi tingimusi kirjeldatakse selles jaotises alates päevast, kui see funktsioon on saadaval. Praegu seda võimalust ei ole.

§9. Pretensioonid vigade kohta
(1) Me vastutame tarnitud kauba füüsiliste ja õiguslike vigade eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele, eriti tarbijakaitseseadusele, kui tellija esitab kahjude hüvitamise nõude, mille aluseks on kuritahtlikkus või jäme hooletus, sealhulgas meie esindajate või abide kuritahtlikkus või jäme hooletus. Kui lepingu rikkumine ei olnud kuritahtlik, siis piirdub vastutus kahjude eest otseste kahjudega, mille hulka ei kuulu saamata jäänud tulu.
(2) Vastutus süülise kahju põhjustamise eest elule, kehale või tervisele jääb kehtima, nagu ka seaduses vastutuse kohta toodangu kvaliteedi eest sätestatud vältimatu vastutus.
(3) Toodete pildid ei vasta alati tarnitud kaupade reaalsele välimusele. Toodete välimus ja omadused võivad eriti muutuda siis, kui tootjad uuendavad sortimenti. Seoses sellega ei saa pretensioone esitada juhtudel, kui need muudatused on kliendile vastuvõetavad.

§10. Vedamisel tekkinud kahjustused
(1) Kui kaubad toimetatakse kohale silmanähtavate vedamisel tekkinud kahjustustega, palume pöörduda võimalikult kiiresti pretensiooniga vedaja poole ja võtta meiega kohe ühendust.
(2) Kui te hilinete pretensiooni esitamise või ühenduse võtmisega, siis ei mõjuta see mingil moel teie seaduslikke nõudeõigusi ja nende kasutamist, eriti teie õigust esitada pretensioone kauba lepingu tingimustele vastavuse kohta.
Nii aitate te aga meil endal esitada pretensioone vedajale või transpordi tagajale.

§11. Vastutus ja kahjude hüvitamine
(1) Me vastutame sihilike tegude ja jämeda hooletuse eest. Me vastutame ka lohakuse eest nende kohustuste täitmisel, mis on lepingu nõuetekohase täitmise eeldus, mille mittetäitmine seab ohtu lepingu eesmärgi saavutamise ja mille täitmisele võite te kliendina tavaliselt loota. Viimasel nimetatud juhul vastutame me aga ainult ettenähtavate, lepingule tüüpiliste kahjude eest. Me ei vastuta teiste, eelmistes lausetes mitte nimetatud kohustuste lohaka täitmise eest, sealhulgas kaudsete kahjude ega saamatajäänud tulu eest.
(2) Eespool esitatud lahtiütlused vastutusest ei puuduta elule, kehale ja tervisele põhjustatud kahju. Kehtima jääb ka seaduses vastutuse kohta toodangu kvaliteedi eest sätestatud vastutus.
(3) Me ei vastuta kohustuste täitmisega hilinemise või nende mittetäitmise või muu mittetäitmise eest, mis on tekkinud väljapool meie mõistlikku kontrolli olevate asjaolude ja takistuste tõttu. Nende hulgas on streigid, valitsuse määrused, sõjategevus või üleriiklikud erakorralised olukorrad, keskkonna- või kliimaanomaaliad, kolmandate isikute poolsed mittetäitmised, internetiühenduse häired, samuti side- ja arvutiseadmete ning tarkvara tõrked.

§12. Isikuandmete töötlemine
Teie isikuandmeid töödeldakse seoses tellimusega SIROWA veebipoest konfidentsiaalselt ja vastavalt õigusaktidele. Palun võtke arvesse eraldi privaatsuspõhimõtetes sisalduvat teavet. Te leiate need siit: Privaatsuspoliitika

§13. Vastutusest lahtiütlemine võõraste linkide eest
Teatud juhtudel viitab SIROWA oma veebisaidil linkidega teistele veebisaitidele. Seoses kõigi nende linkidega kehtib järgmine deklaratsioon: SIROWA teatab kategooriliselt, et ta ei saa mõjutada seotud veebisaitide disaini ega sisu. Seetõttu distantseerume me kategooriliselt kõigi meie veebipoes lingitud kolmandate poolte veebisaitide sisust ega võta seda üle. See deklaratsioon kehtib kõigi linkide ja sisu kohta neil veebisaitidel, millele need lingid viitavad.

§14. Autoriõigused
Kõik tekstid, pildid, firma tähised ja muu meie veebisaidi sisu on autoriõiguste objektid. Nende muutmine, töötlemine ja kasutamine ilma meie loata on keelatud.

§15. Rakendatav õigus ja jurisdiktsioon
(1) Rakendatakse Läti Vabariigi õigust. Mis tahes neist tingimustest või lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Läti Vabariigi kohtutes.
(2) Seoses nende üldiste kasutustingimuste rakendamise või täitmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimistel kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. Kui vaidlus nende üldiste kasutustingimuste rakendamise või täitmise üle tekib teie kui tarbijaga, siis lahendatakse vaidlus kõigepealt tarbijavaidluste komisjonis vastavalt korrale, mis on sätestatud tarbijakaitse seaduses, ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 524/2013, 21. mai 2013, tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta. Enne tarbijavaidluste komisjoni poole pöördumist peate te esitama meile avalduse. Te võite vaidluste lahendamiseks kasutada ka Euroopa Komisjoni peetavat vaidluste veebipõhine lahendamise platvormi, mis asub siin: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. Muud sätted
(1) Me jätame endale õiguse üldiseid kasutustingimusi igal ajal muuta.
(2) Nende aktuaalne versioon on alati saadaval veebipoe saidil, kust selle saab pdf-failina alla laadida ja/või välja printida.
(3) Kui mõni selle lepingu tingimustest on või muutub kehtetuks, ei mõjuta see lepingu ülejäänud tingimuste kehtivust.